30 x 40 cm ou 60 x 81 cm

EXTASY I

ROOM O 112x53

ROOM O, New York City

SPIRIT i 30x40

SKATE SPIRIT I

NO SHIT  mercredi 81x95

WEDNESDAY in BANGKOK

(my) origin

(my) ORIGIN

EXTASY 112x53

EXTASY in the cities

30 x 40 cm ou 60 x 81 cm

EXTASY II

(my) mandala transmission

(my) MANDALA transmission

NO SHIT jeudi 81x95

THURSDAY in BANGKOK

ODALISQUE

ODALISQUE

+